1) Consiliul Director este organul executiv, de administrare şi conducere a activităţii, între două Adunări Generale şi are 5  membri.

 

2) Consiliul Director are următoarele atribuţii şi competenţe:

 

a)      asigură aplicarea prevederilor statutului C.A.R. CREDIT TEIUŞ, a hotărârilor Adunării Generale, a celorlalte obligaţii ce revin C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

 

b)      convoacă Adunarea Generală a C.A.R. CREDIT TEIUŞ, şi stabileşte condiţiile de desfăşurare a acesteia;

 

c)      elaborează şi propune spre aprobare Adunării Generale bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul următor şi asigură realizarea prevederilor acestuia;

 

d)      decide în termen de 5 zile cu privire la situaţiile de conflict privind viza  C.F.P.;

 

e)      asigură integritatea fondurilor sociale ale membrilor, precum şi a altor fonduri ale C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

 

f)        organizează evidenţa membrilor, activitatea financiar-contabilă, controlul financiar;

 

g)      ţine registrele şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor  Generale şi adunărilor Consiliului Director;

 

h)      stabileşte condiţiile necesare dobândirii şi încetării calităţii de membru al C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

 

i)        analizează şi rezolvă cererile de înscriere, retragere, reînscriere, etc., precum şi reclamaţiile, propunerile şi sesizările membrilor;

 

j)        stabileşte şi aprobă politici interne/norme şi proceduri scrise de: împrumut, de recuperare a împrumuturilor curente, de recuperare a împrumuturilor restante, de menţinere a lichidităţii, de investiţii lichide si financiare,  de investiţii în active fixe şi neproductive, de constituire a capitalului propriu şi de menţinere a unui capital adecvat, de atragere a fondului social, de controale interne, de administrare a activelor şi pasivelor, de stabilire a nivelului dobânzilor, politica de personal; stabileşte planul de marketing, programele educaţionale şi de pregătire profesională, precum şi alte politici şi proceduri necesare pentru buna funcţionare a C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

 

k)      asigură urmărirea şi recuperarea debitelor;

 

l)        reprezintă C.A.R. CREDIT TEIUŞ în raporturile cu terţii şi încheie acte juridice în numele şi pe seama C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

 

m)    angajează personalul salariat al C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

 

n)      aplică sancţiuni disciplinare, desface contractul individual de muncă, atunci când se constată abateri grave în activitate, respectând legislaţia în vigoare în acest domeniu;

 

o)      face publicitate activităţii C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

 

p)      apără drepturile statutare ale membrilor C.A.R. CREDIT TEIUŞ;

 

q)      aprobă împrumuturile acordate membrilor Consiliului Director, membrilor Comisiei de cenzori, salariaţilor şi membrilor familiilor acestora, prin majoritate simplă de voturi, fără votul persoanei implicate;

 

r)       cere modificarea statutului  şi a actului constitutiv  în funcţie de necesităţi;

 

s)       analizează cel puţin trimestrial costurile financiare reale pe baza obiectivelor din buget şi aplică măsuri corective, dacă este cazul;

 

t)        hotărăşte cumpărarea, vânzarea şi/sau schimbarea imobilizărilor corporale, mai puţin cele a căror aprobare este in competenta Adunării Generale;

 

u)      hotărăşte asupra cuantumului ajutorului de deces (nerambursabil) şi altor fonduri acordate nerambursabil, precum şi asupra condiţiilor de acumulare şi de acordare ale acestora;

 

v)      îndeplineşte orice alte sarcini specificate de Adunarea Generală, de prezentul statut, sau necesare pentru funcţionarea C.A.R. CREDIT TEIUŞ.

 

w)    Stabileşte cuantumul anual al cotelor de tratament ce se rambursează membrilor şi volumul cheltuielilor de efectuat pentru activitatea sanitară şi de sănătate.

 

    3) Consiliul Director  se întruneşte în şedinţe cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori este  necesar. Pentru valabilitatea deliberărilor în consiliul director este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului director. Deciziile se iau cu majoritate simplă de voturi. În caz de egalitate la vot , votul preşedintelui este decisiv.  Membrii Consiliului Director sunt  răspunzători faţă de casa de ajutor reciproc Credit Teiuş, pentru modul cum îşi îndeplinesc obligaţiile asumate, conform competenţelor.

 

4) Nu pot fi membri ai Consiliului Director persoane care au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, înşelăciune, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primiri de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă.

 

5) Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

 

6) Consiliul Director va împuternici un angajat al C.A.R. CREDIT TEIUŞ  să prezinte solicitanţilor care doresc să obţină calitatea de membru al C.A.R. CREDIT TEIUŞ, statutul, împreună cu politicile interne/norme de funcţionare.

 

7) Membrii Consiliului Director pot fi remuneraţi pentru activitatea depusă. Cuantumul remuneraţiei este stabilit de către Consiliul Director, în limita bugetului aprobat de Adunarea Generala, având în vedere nivelele stabilite de Federaţia C.A.R. şi performanţele şi capacităţile financiare ale C.A.R. CREDIT TEIUŞ.

 

8) Preşedintele şi directorul executiv/economic, sau înlocuitorii acestora împuterniciţi de Consiliul Director,  reprezintă C.A.R. CREDIT TEIUŞ  în faţa instanţei, autorităţilor şi în toate relaţiile cu terţii.

 

9)  Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, in vederea coordonării activităţii zilnice a C.A.R. CREDIT TEIUŞ.

 

 Consiliul Director 2006-2010

 

 1. Olariu Mircea - Presedinte
 2. Cristea Aurelia - Membru
 3. Popa Valeria - Membru
 4. Man Emilia - Director Economic
 5. Bota Cristian Florin - Director Executiv

 

  Consiliul Director 2010-2014

 

 1. Olariu Mircea - Presedinte
 2. Feniser Florian Ariton - Vicepresedinte
 3. Han Rodica - Secretar
 4. Man Emilia - Director Economic
 5. Bota Cristian Florin - Director Executiv

 

Consiliul Director 2014-2018

 

 1. Olariu Mircea - Presedinte
 2. Feniser Florian Ariton - Vicepresedinte
 3. Han Rodica - Secretar
 4. Man Emilia - Director Economic
 5. Bota Cristian Florin - Director Executiv

 

Consiliul Director 2018-2022


   1. Olariu Mircea - Presedinte
   2.Feniser Florian Ariton - Vicepresedinte
   3.Han Rodica - Secretar
   4.Man Emilia - Director economic
   5.Bințințan Cristian Dan – membru